В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-215 от 30.08.2019 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на безвъзмездно извършена услуга по подобрение на нает недвижим имот. Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество има сключен договор за наем с физически лица на дворн ...