В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-117 от 17.05.2019 г., последвано от друго с вх. № 96-00-117#1 от 23.05.2019 г., препратено ни по компетентност от Централно управление на Националната агенция за приходите, и двете относими към данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставката на лекарствени ...