Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №М-24-37-5/28.01.2019 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството „X” е сключило договор за съвместна дейност с чешката фирма “Y”. Целта на договора е двете страни по него, с общи усилия, средства, техника и персонал, ...