(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2019 г. - 560,00 лв.) Пореден номер Икономи-чески дейности (ном. А31) Икономически дейности        (код по НКИД ) Наименование на икономическа дейност Ръководители Специалисти Техници и приложни специалисти Помощен административен персонал Персонал, зает с услуга за на ...