ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТДВ. бр. 105 от 11 Декември 2020г.Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г.
Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава първа.
ПРЕДМ ...