ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТДВ. бр. 18 от 28 Февруари 2020г.Обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 15 от 16 февруари 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г.
Част първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ   & ...