В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. № 24-Ч-12/26.09.2023 г. От представената в запитването фактическа обстановка става ясно, че през първите месеци на 2022 г. българското дружество „М….“ ООД изпълнява проект за звукозаписи, възложен от германското дружество N… Instruments GmbH. Българското дру ...