В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. №ЕП-04-19-179 от 05.02.2024 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В края на 2022 г. сте изградили фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди с мощност 8.3Kwp, която покрива сметките Ви за електричество. Инвестицията е напр ...