В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-176/03.10.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „К….“ ООД (българско дружество/дружеството) предоставя консултантски услуги на местни и чуждестранни компании, опериращи в различни индустрии. В някои случаи фактурираните услуги се заплащат от клиен ...