В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-502/06.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице, български гражданин постоянно пребиваващ в РБългария. Имате регистрирано дружество с форма LLC в САЩ, което друже ...