В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-175/03.10.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Д.. СОФИЯ“ ЕООД е с основна дейност търговия на едро със суровини за храни и напитки. Едноличен собственик на капитала на същото е D... GmbH, дружество регистрирано в страна членка на ЕС – Германия. ...