Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……., заведено с вх. № М-24-39-1/04.01.2024 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е отправена молба за разяcнение по прилагане на данъчното законодателство, без да е изложена конкретна фактическа обстановка. Според Вас е налице неравнопос ...