Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), във връзка с промените в чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ са поставени следните въпроси: 1. Задължително ли е декларирането в подаваните данни в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2023 г. на направените от работодателя социални разхо ...