Във връзка с постъпило по електронен път в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ……………………… запитване относно съхраняване на хартиен носител на подадените към НАП декларации образци № 1 и № 6, считам следното: Съгласно чл. 38, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) счетоводната и търговска ...