Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-Г-8/08.01.2024 г., e изложена следната фактическа обстановка: Желаете да получите конкретни разяснения по тълкуването и прилагането на Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка със задълженията на дружеството в качеството му на операто ...