Във Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № M-26-P-1033/20.12.2023 г., e изложена следната фактическа обстановка: Посочвате, че дейността на дружеството „ХХХ…“ е свързана с работа по два проекта в областта на информационните технологии, консултации и услуги свързани с разработка на специализирани паркинг системи. I. По отношение на П ...