Съгласно изложеното в запитването, Вие желаете разяснение във връзка с попълването на Приложение №5 „Доходи от прехвърляне на права или имущество“ (образец 2051) към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001) за доходи от продажба или замяна на движимо имущество (пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произвед ...