В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… e постъпило Ваше писмено запитване, относно прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българск ...