Във Ваше писмо с вх. №М-24-35-35 от 11.12.2023 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: В ТД на НАП ….. е постъпило заявление от г-н Г, с което лицето желае съпругата му г- жа Д, както и нейната дъщеря г-ца А, да бъдат включени в системата за здравно осигуряване на Бълг ...