В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-224/20.10.2023 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС, допълнено с писма вх. № 96-00-224#1/24.10.2023 г. и 96-00-224#2/27.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Предстои дружество „….. България“ АД, ЕИК …………, регистрирано по ЗДДС д ...