В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-532/25.10.2023 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте физическо лице, което работи на свободна практика и извършвате обучително-творческа дейност, а именно: преподаване на английски език по ...