В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-127/18.10.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Вие сте местно физическо лице с двойно гражданство – на Р България и на Германия. Посочвате, че постоянно пребивавате в Р България. През 2022 г. имате сключен трудов договор с немско дружество ...