В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-488/18.07.2023 г. по описа на Д ОДОП. Запитването е относно прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Фактическата обстановка, изложена в запитван ...