В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-20#2/01.09.2023 г., ведно с приложени документи преведени на български език и пълномощно, относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД гр. С…. осъществява покупко-продажба на автомобили - втора уп ...