В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ............................ е заведено Ваше запитване (молба за становище), препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………., в което е изложена следната фактическа обстановка: Сочи се, че акционерно дружество, учредено и съществ ...