Във Ваше писмо с вх. №….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество наема на срочен трудов договор лице, гражданин на Молдова, с разрешение за сезонна заетост в рамките на 90 дни от Агенция по заетостта. Трудовото правоотношение възниква на 29.06.2023 ...