Изложена е следната фактическа обстановка: Дъщеря Ви ……… с ЛНЧ ……, е на 14 години и е с постоянно пребиваване в Република България. Тя е ученичка в България и досега не е имало проблем със здравния й статус. От личния лекар сте разбрала, че тя е „извън системата на здравно осигуряване в РБългария“. Допълвате, че преди известно време същото се е слу ...