В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 08-00-5/20.07.2023 г., допълнено с писмо с вх. № 08-00-5#1/31.07.2023 г. относно прилагане на Наредба № Н-18/2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ - Община …… извършва дейност и отчита продажби ...