В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) под вх. № ………………………………. е постъпило Ваше писмено запитване, касаещо дейността на „……………………………..“ ЕООД (дружеството), на което сте управител. В подаденото запитване е изложена следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас дружество е собственик на електронна образователна платфор ...