В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-123/08.06.2023 г. относно прилагането на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството Ви кандидатства с оферта за извършване на почистващи и довършителни строително монтажни работи (СМР), състоящи се в изравняване на терен, ...