В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-118/02.06.2023 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Имате сключен договор с контрагент от Чешка Република за изработка на турбина за ВЕЦ. Съгласно договора имате задължение да платите на три транша, ...