Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Служител, работещ на трудов договор във „…“ ЕООД, притежаващ двойно гражданство (българско и унгарско), ще бъде преместен и назначен на основен трудов договор в дружество, регистрирано в Румъния. Центърът на ...