В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-120/06.06.2023 г. относно прилагане на ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Притежавате семеен магазин с кафене в с. К, където няма обхват на мобилните мрежи на нито един от операторите. Досега сте пол ...