В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-89/02.05.2023 г. относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество „А“ ЕООД стопанисва нает язовир. Съгласно Закона за водите (ЗВ) и наредбите, свързани с безопасната експлоатация на язовири и обслужва ...