В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило запитване, заведено с вх. № по регистъра на ЦУ на НАП. В запитването е изложена фактическа обстановка, съгласно която българско дружество има намерение да сключи граждански договор с физическо лице - местно на Турция за данъчни цели, като уточнявате, че лицето ще живее в Турция и ще работи дистанционно от ...