В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-32/07.03.2023 г. Посочвате, че ще учредите право на строеж през 2023 г. на строителна фирма срещу задължение за построяване на обекти. Предполагате, че ще получите обектите през 2024 г. Земята, върху която ще учредите правото на строеж, е придобита от Ва ...