В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-26/23.02.2023 г. относно приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Назначен сте на трудов договор в дружество „…“ ООД на длъжност – управител, в същото сте и съдружник. Съдружник сте и в други д ...