В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-28/27.02.2023 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Заплатил сте пълната сума по Ревизионен акт № ……/25.01.2023 г. и сте бил с непрекъснати здравноосигурителни права, но в момента имате 6 месеца от 2020 г. с неплатени здравни вноски. Полу ...