В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-2/23.02.2023 г., относно прилагане на ЗМДТ и ДОПК. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Лице с постоянен адрес в гр. З….. е декларирало на основание чл. 54 от ЗМДТ закупено от него моторно превозно средство (МПС) – лек автомобил, с ...