В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ………………..г. е заведено Ваше искане за методологическо съдействие във връзка с подадена жалба пред дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Х (ДОДОП Х) срещу ревизионен акт (РА), издаден през през м. …..2022 г. на българско юридическо лице (ревизираното лице/въз ...