Във Ваше писмо до Дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №…., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.09.2022 г. е подадена годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице. Към подадената декларация са приложени следните документи: - удостоверение за наследници, от което е ...