В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-302/24.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Д“ ООД с ЕИК ….. е регистрирано в търговския регистър на 03.10.2012 г. За управител на дружеството е вписан С.Ч., а за съдружници – С. Ч. и И. С. С протокол от общото събрание на съдружниците ...