В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-276/04.11.2022 г. и допълнение към него вх. № 96-00-276#1/08.11.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Спортен комплекс разполага с фитнес център, в който са разположени 68 бр. фитнес уреди, лостов ...