ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯДВ. бр. 11 от 2 Февруари 2023г.В сила от 06.05.2023 г.

Обн., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     Предмет  

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията, редът и мерките з ...