Брой 11
от 18 март 2019 год.
НАП
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№20-00-193/19.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ООД, регистрирано за целите на ЗДДС е специализирано в проучвания и разработки на интегрални схеми със специфично приложение. Клиенти на дружеството са световни производители на полупроводници. На 1 декември 2017 г. ООД - Про ...
 
 
Според изложеното в писменото запитване, „А“ ООД извършва счетоводни услуги. За целта със своите клиенти сключва писмени договори, с които урежда какви услуги ще извършва, по какъв начин, с каква честота, отговорности и задължения на страните, включително и размер на месечното възнаграждение, дата, до която то е дължимо за заплащане и др. Договорите за счетоводно и консултантско обслужване са стандартни за всички клиенти по отношение на условията, правата и задълженията на страните, включително ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмо с вх. № 96-00-296/ 07.12.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството закупува лек автомобил, брой места 4+1. За покупката са издадени две фактури – за първоначална вноска и окончателно придобиване, в които не е начислен ДДС на основание чл.143 от ЗДДС и дружеството не е ползвало данъчен кредит за закупеното МПС. В случай, че беше начислен ДДС, дружеството няма да ползва данъчен кредит, тъй като са нали ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-26-П-73/11.07.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Финансовите отчети, които съставя клонът на чуждестранно лице в България, участват в консолидация. Датата на консолидирания финансов отчет е 30 септември. С цел по-добра съпоставимост от централния офис на предприятието в Румъния са предявени изисквания финансовият отчет на клона да бъде съставен за същия отчетен период ...
 
 
Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018г., е изложена следната фактическа обстановка: Съсобственик сте в недвижими имоти, изградени в гр. ….. с вид територия урбанизирана. Между съсобствениците в сградата и съсобствениците в терена е постигнато съгласие за закупуване на терена. Посочвате, че с изграждането на сградата теренът изгубва своето самостоятелно съществуване и има обслужващи функции съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за собствеността (ЗС). В недвижимия имот е ...
 
 
Според изложеното в запитването, самоосигуряващо се лице упражнява трудова дейност като едноличен търговец. Подало е в НОИ документи за пенсиониране, тъй като на 25.09.2018 г. придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ще продължи да упражнява трудова дейност, но не желае в бъдеще да се осигурява във фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО). В тази връзка са поставени следните въпроси: 1. От коя дата лицето може да спре ...
 
 
Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-90/11.09.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на възложена проверка на „М……” ЕООД, гр. Пловдив, за установяване на правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2015 г. в размер на 1 8….. лв., по реда на чл. 189 от ЗКПО е констатирано следното: Дружеството е с основна дейност – производство на хидравлични и вакуум помпи, хидравлични части и техника за автомобилостроенето. Дружеството е п ...
 
 
Според изложено в запитването, „О“ ЕООД е с основна дейност обществен превоз на пътници в страната. Дружеството притежава бензиностанция, намираща се на територията на депото на „О“ ЕООД, от която се зарежда дизелово гориво за собствени нужди. Същата е снабдена с нивомерна система и фискално устройство. Придобитите и освободени за потребление горива са за собствени нужди и се регистрират и отчитат чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), свързана с нивомерна измервателна система за измер ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-230/ 01.10.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството има основен предмет на дейност спедиторска, логистично посредничество и транспорт в страната и чужбина. Специализирано е в осъществяването на интермодален транспорт – метод на транспортиране на стоката като се използват два или повече вида транспортни средства /въздушен, железопътен, плавателен, с автобус или камион/ като ...
 
 
Според изложеното в запитването, на …….2018 г. е починал Й. К., представляващ ЕТ „К. - Й. К.“, ЕИК ………, регистрирано по ЗДДС лице. Физическото лице К.К., поема по наследство предприятието на починалия ЕТ като ще регистрира ЕТ „К. - К. К.“. Има намерение веднага да влеете същото в „К“ ЕООД, действащо към момента предприятие и регистрирано по ЗДДС лице. ЕТ „К. - К. К.“ няма да осъществява дейност от учредяването си до вливане в ЕООД-то. Във връзка с горното се поставя въпроса следва ли ЕТ „К. - К. ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2016 Г.
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
№ 20-00-193 от 06.07.2018 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност
№ 96-00-309 от 14.01.2019 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-177 от 10.01.2019 г. Относно: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 3-140 от 21.01.2019 г. Относно: данъчно третиране на доставки на услуги съгласно Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), регистриране и отчитане на разплащанията по тези доставки
№ 96-00-296 от 17.12.2018 г. Относно: Доставки с право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-26-П-73 от 27.08.2018 г. Относно: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на клон на чуждестранно лице в България
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.)
Заявление за дерегистрация по ЗДДС
Заявление за регистрация по ЗДДС
Указание за ползване на декларациите с баркод по чл 92 от ЗКПО за 2018 година (1010)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с БАРКОД за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г., с приложения
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.
Осигурителен календар 2019 г.
Трудов календар за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2019 г.
Трудов календар за 2018 г.