Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Брой 12
от 20 март 2023 год.
НАП
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-276/04.11.2022 г. и допълнение към него вх. № 96-00-276#1/08.11.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Спортен комплекс разполага с фитнес център, в който са разположени 68 бр. фитнес уреди, лостове 12 бр. и допълнителни дискове към тях 128 бр. Общата площ на залата и залите за групови занимания е 1375 кв.м. СПА центърът на комплекса разполага ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“…. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-291#2/22.11.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС в България. Същото ще закупува нови автомобили (микробуси Mercedes Sprinter) от представителството на Mercedes в България с цел продажба в Австрия. Уточнено е, че не е приложим специалният ред за облагане на маржа на цената по Глава седемнадесета от ЗДДС, т.к. се ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-302/24.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Д“ ООД с ЕИК ….. е регистрирано в търговския регистър на 03.10.2012 г. За управител на дружеството е вписан С.Ч., а за съдружници – С. Ч. и И. С. С протокол от общото събрание на съдружниците от 31.03.2022 г. е взето решение „Д“ ООД да сключи трудов договор с управителя на дружеството С.Ч. за друга дейност, различна от управлението, не по ...
 
 
Във Ваше писмо с вх. №……. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: … АД изпълнява големи инфраструктурни проекти в страната и чужбина, като за целта е регистрирало клонове в Сърбия, Румъния, Чехия и Македония. През тази година дружеството изпълнява дългосрочни договори за строителство в Румъния и Сърбия и по тази причина командирова там свои служители, за които към настоящия момент е ясно, че ще пребивават и работят в те ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-294/16.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Г“ ЕООД отдава под наем собствен фирмен актив – заведение, намиращо се в България. Ежемесечно се оформя фактура за наема от роднина на собственика на дружеството. Едноличният собственик на капитала на дружеството работи по трудов договор в Холандия. Поставяте следния въпрос: Следва ли собственикът на ЕООД да се осигурява и в България, след к ...
 
 
Във Ваше писмо до Дирекция ОДОП …, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. №…., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.09.2022 г. е подадена годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ за доходи на починало лице. Към подадената декларация са приложени следните документи: - удостоверение за наследници, от което е видно, че починалото лице има двама наследници; - препис-извлечение от акт за смърт, с посочена дата на смъртта 30.11.2021г.; - заверено копие на преп ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № ………………..г. е заведено Ваше искане за методологическо съдействие във връзка с подадена жалба пред дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Х (ДОДОП Х) срещу ревизионен акт (РА), издаден през през м. …..2022 г. на българско юридическо лице (ревизираното лице/възложител). Изложена е следната фактическа обстановка: 1. В хода на ревизионното производство е установено, че ревизираното лице е отразило в дневника з ...
 
 
С § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО, в сила от 08.10.2022 г., (обн., ДВ, бр. 99/2022 г.) е въведена задължителна временна солидарна вноска за 2022 г. и 2023 г. за дружествата и местата на стопанска дейност от Съюза, извършващи дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването, за генерираните свръхпечалби съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията (Регламент (ЕС) 2022/1854). ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-300/23.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е регистриран земеделски стопанин с основна дейност „Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена“. Занимава се с обработка на земеделска земя и отглежда предимно пшеница, слънчоглед, рапица и други. Фирмата отглежда орехови дървета и лозови масиви. През годините на стопанската си дейност фирмата ползва пре ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-220/22.11.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В дружеството е назначено на трудов договор лице, гражданин на Федеративна Република Бразилия. Същият има разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“. Задавате въпроса: Има ли право лицето да ползва данъчно облекчение по реда на чл. 22в от ЗДДФЛ? С оглед на изложената фактическа обстановка и действащото данъчно законодателство, ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ М-24-36-89 от 30.11.2022 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит за получателя по доставка, по която данъкът е начислен от доставчика с протокол по чл. 117 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация по същия закон
№ М-24-39-199 от 09.12.2022 г. ОТНОСНО: Дължат ли се лихви върху данък, определен в годишна данъчна декларация по чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 96-00-302 от 24.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство за съдружник и управител на дружество с ограничена отговорност (ООД) при упражняване на трудова дейност извън управление и контрол
№ 96-00-291_1 от 22.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 96-00-294 от 6.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство
№ 96-00-276 от 04.11.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на намалена ставка на данъка върху добавената стойност за използване на спортни съоръжения и разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.