Брой 23
от 14 юни 2021 год.
НАП
 
Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ................ 2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „.....................“ ЕООД (дружеството) извършва транспортни услуги – превоз на пътници. Дружеството има сключен договор с международна компания, която му възлага ангажименти за превоз на пътници от Република България до други държави. Пояснявате, че превозът се извършва със собствени леки авто ...
 
 
Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Вие сте наета на работа в Холандия, където плащате и данъци. Посочвате, че от шест месеца изпълнявате задълженията си дистанционно от територията на България. Въз основа на така изложената фактическа обстановка желаете да получите отговор на въпроса относно данъчното третиране на реализираните от Вас доходи. На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, при така изложената фактическа обстановка ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-63/2020 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „С“ АД е търговско дружество, регистрирано в България, което разпределя дивиденти на своите акционери. Във връзка с разпределяните дивиденти и предвид това, че същите са от източни ...
 
 
Според изложеното в запитването, основни клиенти на „Х“ АД са фирми от Европейския Съюз, както и такива от трети страни. Произведената продукция е предмет на доставки извън територията на България - вътреобщностни доставки /BOД/ или износ. За тези доставки „Х“ АД прилага нулева ставка на данък върху добавената стойност. Във връзка с основното производство се изработва инструментална екипировка по задание на клиента, която е необходима за изработването на продукцията, предмет на ВОД. Тези инструм ...
 
 
Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, собственици на капитала на дружество Х ООД, регистрирано в Република България, са юридическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство, което притежава 90% от капитала, и физическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство, което притежава 10% от капитала. Във връзка с така описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси: 1. При разпределяне на дивидент от дружество Х ООД в полза на чуждестранно ю ...
 
 
В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 26-Н -167/…2020 г., касаещо удостоверяване на качеството местно лице по смисъла на СИДДО с Израел. Съгласно представената фактическа обстановка, българското дружество „Х“ ЕООД, ЕИК …, е получател на софтуерни и консултантски услуги по разработване на софтуерни приложения, като понастоящем започва да работи с „У“ ЕТ, регистриран в Израел. Към Вашето запитване прилагате преводи на удостоверение за авансово данъчно плащане, удостовер ...
 
 
Във Вашето запитване излагате следната фактическа обстановка: управляваното от Вас дружество извършва дейност в областта на IT услугите. Дейността Ви е насочена към пазара в САЩ. Недостигът на кадри в посочения сектор частично може да бъде компенсиран с висококвалифицирани специалисти – граждани на трети държави (такива извън България и ЕС). Изяснявате, че една от възможните хипотези е даването на разрешение от Агенцията по заетостта в хипотезата на вътрешно- корпоративен трансфер (по смисъла на ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-348/23.12.2020г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ и осигурителното законодателство. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте самоосигуряващо се лице. Задавате въпросите: 1. При изплащане на адвокатския хонорар от Ваши клиенти, те следва ли да приспадат нормативно признатите разходи, предвидени в чл. 29 от ЗДДФЛ? 2. Следва ли клиентите да удържат авансов данък при изплащане на хонорара? 3. С ...
 
 
Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Х ЕООД сключва договор с австрийско юридическо лице. Предмет на договора е предоставяне на машини под наем, използвани в производството на българското дружество, явяващи се промишлено оборудване, без преотстъпване на собствеността им и без възможност за придобиването им в края на наемния договор, срещу задължението за плащане на месечен наем и удържане на съответния данък при източника. Срокът на договора е една година. Уточняват ...
 
 
Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, юридическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, е 100% собственик на капитала на дружество, регистрирано в Република България. Съгласно чл. 194, ал. 3, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при разпределяне на дивиденти и ликвидационни дялове, те не се облагат с данък при източника, когато са разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, което е мест ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка
№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация
№ М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от наем на промишлено оборудване
№ 94-Д-1568#2 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия
№ 23-29-63 от 07.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
№ М-94-Д-50#1 от 02.02.2021 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно - чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.