Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 17
от 22 април 2024 год.
НАП
 
Във Ваше писмо с вх. №…….. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Считано от 01.01.2023 г. X е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, б. „и“ и „к“ от Закона за счетоводството. С решение на едноличния собственик на капитала е взето решение за създаване на одитен комитет в съответствие с чл. 107, ал 1 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Един от членовете на одитния комитет е швейцарски граж ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-30-20#2/01.09.2023 г. ведно с приложени документи преведени на български език и пълномощно относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „С“ ЕООД гр. С…. осъществява покупко-продажба на автомобили - втора употреба, и авточасти. Автомобилите се закупуват от Англия, като мито и данък върху добавената стойност (ДДС) се заплащат в България и в дневниците за пок ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП …, заведено с вх. № …. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: В Общински колективен трудов договор (ОКТД) за сектор „Образование“ е посочено, че при пенсиониране на работник, служител или работодател, както и при раждане на дете и/или осиновяване на дете до 5 годишна възраст, за ползващите се от клаузите на този КТД, Община …. осигурява изплащане ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-16/23.01.2024 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като едноличен търговец. Работите на трудов договор на пълен работен ден. Извършвате с личен труд 3 дейности, които се облагат с патентен данък. Получавате възнаграждения по няколко граждански договора. За всички дейности подавате декларация обр. 50 и всички останали декларации, свързани с тях. Поставяте въпроса ...
 
 
В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-39-194/01.11.2023 г., е изложена следната фактическа обстановка: „В….“ ЕАД е с предмет на дейност производство и бутилиране на вино и високо-алкохолни напитки. Дружеството притежава лиценз за производство и търговия на вина и спиртни напитки. Във връзка с дейността си дружеството използва регистрираните в Патентно ведомство на Република България търговски марки, наименование и визия на произвежданите брандове ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. e постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № ………….. г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ). Описана е следната фактическа обст ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше писмо с вх. № 20-31-74/12.12.2023 г., препратено от ТД на НАП ….., офис ……………………………. Излагате следната фактическа обстановка: Б.К. с ЕГН …………. е едноличен собственик на капитала и управител на „Т“ ЕООД с. ……………., ЕИК ……………... Подала е декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (обр. ОКд-5) за започване на дейност и осигуряване от 01.01.2023 г. в качеството й на собственик на ЕООД и заявен вид на осигуряване - за ин ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-737/02.11.2023 г. и допълнение към него с вх. №53-04-737#3/06.11.2023 г., относно прилагането на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: МВ е сдружение, регистрирано по реда н ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Вашe запитванe с вх. № 96-00-238/14.11.2023 г. относно регистрация по ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружество е собственост на физическо лице, което има завършено образование по рехабилитация, както и по хуманна медицина. В момента практикува рехабилитация, акупунктура, пулсова диагностика, вендузотерапия. Лицето е регистрирано в РЗИ за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху ин ...
 
 
Съгласно изложеното в запитването гражданин на Украйна, пребиваващ в България от м. април 2022 г. и ползващ се от временна закрила, работи по трудов договор в гр. П. Във връзка с изложената фактическа обстановка поставя въпроса има ли право да ползва данъчно облекчение за деца съгласно чл. 22в от ЗДДФЛ? При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. доп. ДВ, бр. 106/2023 г.), е изразен ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 53-00-230 от 15.12.2023 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)
№ М-24-39-194 от 08.01.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на глава десета от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на придобити търговски марки
№ 96-00-16 от 23.01.2024 г. ОТНОСНО: възможност за извършване на дейност по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ М-24-36-83 от 07.02.2024 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с изплатени суми по силата на Общински колективен трудов договор
№ 20-30-20#2 от 01.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС при покупко-продажба на автомобили - втора употреба, и авточасти
№ М-24-39-122 от 25.09.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство при правоотношения с членове на одитен комитет, създадени на основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.