Брой 8
от 22 февруари 2021 год.
НАП
 
Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ................ 2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „.....................“ ЕООД (дружеството) извършва транспортни услуги – превоз на пътници. Дружеството има сключен договор с международна компания, която му възлага ангажименти за превоз на пътници от Република България до други държави. Пояснявате, че превозът се извършва със собствени леки авто ...
 
 
В ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено с вх. №24-39-96/03.08.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През 2017 г. дружеството е реализирало: - Данъчна печалба от дейността си в България в размер на 980 191,74 лева. - Данъчна печалба от МСД в Германия в размер на 226 535,56 лева. Печалбата е обложена в Германия и е приложен методът „Освобождаване с прогресия” при облагането й в България. През 2018 г. дружеството е реализирало: - ...
 
 
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-26-Б-513/14.09.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 03.09.2019 г. сте връчили едномесечно предизвестие за прекратяване на трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) на наето лице. Издадена е заповед за освобождаване от длъжност на 03.10.2019 г. На 18.9.2019 г. лицето е представило болничен лист за периода 26.08.2019 г. до 27.09.2019 г., след което сле ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. ……. от 11.09.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Със заповед на министъра на Министерство на образованието и науката (МОН), считано от 01.09.2020 г. Професионална гимназия по строителни технологии (ПГСТ) „П“ се влива в Професионална гимназия по транспорт (ПГТ) „Г“, което е отразено в регистър БУЛСТАТ. ПГСТ „П“ престава да съществува. Персоналът на закритото училище преминава към ПГ ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …. в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-102 от 11.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Имате намерение да продадете Ваши дялове или акции, които са част от капитала на търговско дружество. Капиталът на дружеството е формиран от апорт на недвижимо имущество, придобито от Вас като обезщетение срещу замяна на земя и вещни права върху нея съгласно сключен дог ...
 
 
В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-5 от 16.09.2020 г., препратено ни по компетентност от Дирекция ОДОП …. с техен изх. № 20-00-405#1/ 11.09.2020 г., относно данъчното третиране на извършени услуги от българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице, което е регистрирано по материалния закон, в качеството си на изпълнител, има сключен договор за производство на ишлеме н ...
 
 
Във Ваше запитване, постъпило по електронната поща в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-39-99 от 06.08.2020 г., препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……, е изложена следната фактическа обстановка: В качеството си на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, издавате фактури за извършваните от Вас дейности, доходите от които подлежат на облагане по чл. 29, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). На 1 юни 20 ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-76 от 23.09.2020 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …., офис ….. с техен изх. № 16144#1/ 18.09.2020 г., относно вътреобщностно придобиване и възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице, което не е регистрирано по материалния закон, осъществява търговска дейност чрез електронен магазин, чийто клиенти са само на ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП …. в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), постъпило с вх. № 24-39-100 от 12.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „…“ ЕАД желае да закупи домейн от физическо лице, което го е запазило на свое име от администратор на интернет домейни за срок от една година. Физическото лице е декларирало пред дружеството, че не е самоосигуряващо се лице и е осигурено върху максималния осигурителен ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-226 от 24.09.2020 г., относно намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През м.декември 2019 г. училището е обявило обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Гл. Двадесет и шеста, чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доста ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 24-39-96 от 04.09.2020 г. Относно: Пренасяне на загуба от източник в чужбина при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия” при прекратяване на място на стопанска дейност (МСД)
№ 24-39-102 от 04.09.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-39-94 от 02.09.2020 г. Относно: Данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разходи за PCR тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите
№ 24-39-99 от 03.09.2020 г. Относно: Облагане по ЗДДФЛ доходите на самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия
№ 24-39-100 от 03.09.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ М-26-Б-513 от 28.09.2020 г. Относно: Дължими задължителни осигурителни вноски при незаконно уволнение
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2021
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2021
Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.