Брой 38
от 27 септември 2021 год.
НАП
 
Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ................ 2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „.....................“ ЕООД (дружеството) извършва транспортни услуги – превоз на пътници. Дружеството има сключен договор с международна компания, която му възлага ангажименти за превоз на пътници от Република България до други държави. Пояснявате, че превозът се извършва със собствени леки авто ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Националния осигурителен институт, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №ЕП-97-03-62 от 29.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте с редица заболявания, поради което нямате възможност да упражнявате трудова дейност. От една година сте с пенсия за инвалидност, а преди това не сте имала никакви доходи. Молбата, която отправяте в писмото, е да се прегласуват закони и наредби във връзка сьс задължите ...
 
 
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за националната агенция за приходите изразявам следното становище: I. По отношение на заварените положения, възникнали между държавите членки и Обединеното кралство до 31.12.2020 г. и продължаващи след тази дата: На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство (ОК) напусна Европейския съюз (ЕС), като от същата дата влезе в сила Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност з ...
 
 
Съгласно изложената фактическа обстановка, през месец декември 2018 г. „…“ ЕАД и дъщерните му дружества „…“ ЕАД и „…“ ЕАД са сключили споразумение за представителство и правно консултиране с американската кантора …. Споразумението е сключено чрез белгийския клон на кантората, а стойността на услугата по консултиране е 60 000 евро за всяко дружество и 150 000 евро за процесуално представителство за всяко дружество. … не се облага с данък на ниво сдружение съгласно законодателството на САЩ, т.е. р ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-35-6/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ТСД „ИНВ…..С” ЕООД има сключен Договор със З….а А… Мен… SEZC, със седалище и адрес Джордж Таун, Гранд Кайман, КУ ……, Кайманови острови, като независим търговец на Трейдинг услуги и по-конкретно извършване на сделки с финансови инструменти (покупка и продажба на ценни книжа и деривати з ...
 
 
Според изложеното в запитването, Община Б е издала удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ за земеделска земя във връзка с предстояща сделка с недвижим имот. Нотариусът, при който ще се изповяда сделката, не признава оценката, издадена от отдел „Местни данъци и такси“ при Община Б с мотива, че същата не е издадена по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. Предвид горното е поставен въпроса има ли законово основание нотариусът да не признае така издаденото удостоверение за дан ...
 
 
Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-50/23.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице, което работи и получава 50 % от обезщетението при бременност и раждане, съгласно чл. 50а, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Поставяте следните въпроси: 1. Следва ли да внасяте здравноосигурителна вноска върху обезщетението, което получавате? 2. В какъв размер са здравноосигурителни ...
 
 
Според изложеното в запитването лицето през 2020 г. е работило по трудов договор в „Л“ ЕАД гр. С. и е получавало доходи от Община С. като общински съветник. За изплатените доходи работодателите са подали необходимата информация в НАП относно начислените и внесени данъци и осигуровки през 2020 г. Във връзка с това се поставя въпроса следва ли да се подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за придобитите доходи през 2020 г.? При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн.ДВ ...
 
 
Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-М-67#2 от 18.3.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството си на служител в Министерство на финансите (МФ), назначен по Закона за държавния служител (ЗДСл), вие сте избран за председател на Ревизионната комисия на Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС), в която Република България е член. Министерство на финансите представя България в органите на упра ...
 
 
Във Вашето запитване с вх. № М-26-П-10/12.01.2021 г. посочвате, че поради настъпилата световна COVID-19 пандемия немалък брой български граждани, които обичайно живеят и полагат труд на територията на друга държава – членка на ЕС на основание трудов договор с чуждестранен работодател от ЕС, от март 2020 г. насам са се завърнали и работят дистанционно от Република България. Една от причините за това е риск или невъзможност да се приберат в съответната държава на наемане, а друга е, че естеството ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 3-909 от 02.07.2021 г. Относно: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)
№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
№ М-24-35-6 от 26.04.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги
№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ
№ 20-00-49 от 19.03.2021 г. ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга
№ М-26-П-10 от 20.04.2021 г. Относно: Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19
Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2021 г.)
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2020 г. с БАРКОД (образец 1010) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. с БАРКОД (образец 2001) за доходите на физическите лица
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2021 г.
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.