Брой 31
от 03 август 2020 год.
НАП
 
В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, желае да сключи договор за поръчка с българска фирма. На същата ще бъде възложено осъществяването на дейността по приемане на заявки и обработката им по електронен път в американски web-сайтове, web-портали и web-платформи за управление на товари, к ...
 
 
В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е получено по електронен път Ваше писмо, препратено от дирекция ОДОП, което е заведено в общия деловоден регистър с вх. №20-39-1/03.04.2020 г. С писмото е изпратена дискета, която съдържа информация съгласно Приложение № 2 към заповедта на изпълнителния директор на НАП. Освен това е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД притежава ведомствена бензиностанция находяща се в гр. Д……, в която се доставя, съхранява и ...
 
 
Във Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-К-117 от 25.07.2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството Ви на физическо лице отдавате Ваш собствен имот (апартамент) под наем посредством интернет сайтове – Airbnb, booking и др. Апартаментът се наема за краткосрочен престой, като обикновено наемателите са физически лица. Този апартамент се използва единствено за отдаване под наем, не се ...
 
 
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), заведено с вх. №М-С-297 от 20.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с обявеното извънредно положение в страната фирми, на които извършвате счетоводно обслужване, прекъсват дейност. За този период на наетия персонал е разрешен отпуск–платен или неплатен. Съдружниците или собствениците на търговските дружества, които упражняват трудова дейност като самоосигуряващи се лица и са подал ...
 
 
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. М-94-В-461/14.04.2020 г. е изложена следната фактическа обстановка: На основание чл. 138а, ал. 2 от КТ работодателят е въвел непълно работно време в предприятието за работниците, които работят на пълно работно време. За тези работници и служители работодателят ще получава средства, като компенсации съгласно §6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по вре ...
 
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-6/19.02.2020 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Адвокатско дружество е учредено в съответствие с чл. 57, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА) и представлява юридическо лице, което е регистрирано по ЗДДС. Облагаемият оборот на дружеството за 2019 година е над 50 000 лева. Съдружници в д ...
 
 
С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите и заведено с вх. №26-Д-327/06.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество е сключило с ученици трудови договори с условие за обучение по време на работа по чл. 230 от Кодекса на труда (КТ). Във връзка с това обстоятелство поставяте следния въпроси: За времето на трудовия договор учениците, включени в обучение чрез работа, подлежат ли на здравно осигуряване от работодателя при условие ...
 
 
Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №94-П-211/23.03.2020 г, е изложена следната фактическа обстановка: Като самоосигуряващо се лице извършвате трудова дейност и се осигурявате без прекъсване в това си качество от 1 юли 2000 г. до този момент. Внасяли сте дължимите осигурителни вноски, подавали сте данни по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). От 28.04.2017 г. Ви е отпусната наследствена пенсия за поч ...
 
 
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-26-М-112#2 от 27.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: С писмо наш вх. № М-26-М-112/28.02.2020 г. сте отправил писмено запитване по прилагането на данъчното и осигурителното законодателство, което е прехвърлено по компетентност в Дирекция ОДОП ….. На 25.03.2020 г. сте получил отговор с писмо изх. № 222-1/17.03.2020 г., който смятате за незадоволителен. В тази връзка отново поставяте ...
 
 
Във Ваше писмо до Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №04-14-7/23.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На 12.01.2017 г. е сключен граждански договор №329 с физическо лице за извършване на определени дейности във връзка с подпомагане на дейността на … по възлагане на обществени поръчки. За месеците април и юни 2017 г. не са изплащани възнаграждения по договора, тъй като за тези месеци на изпълнителя не са възлагани дейности за изпълнение. ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-35-6 от 13.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ М-94-С-405 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на § 27 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП)
№ М-26-М-112 от 27.04.2020 г. Относно: Прилагането на разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс (ДОПК)
№ 94-К-117 от 14.04.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
№ М-26-Б-136 от 01.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2а от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)
№ М-26-С-297 от 08.04.2020 г. Относно: Прекъсване на трудова дейност от самоосигуряващо се лице
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.