НОВО: ТРУДОВО ПРАВО 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика

Защо сборникът е в електронна форма?

• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

 НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg  ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
 БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко  ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Брой 26
от 27 юни 2022 год.
НАП
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-21-2 от 28.02.2022 г., препратено за отговор по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… с изх. № 53-00-11#1/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Представляваното от Вас дружество е финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) с основен предмет на дейност – финансов лизинг и отпускане на кредити със средства, които не са набра ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 07-00-69/15.02.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: „Р“ ЕООД наема италиански гражданин по договор с компанията-майка „Р….. Италия“ ….. („Р…….. Италия“) за предоставяне на персонал. Италианският гражданин е в България и работи за „Р“ ЕООД от 01.02.2021 г. за срок от 24 месеца. Италианският гражданин има трудов договор с дружество „Р…… Италия“, което ще изплаща заплатата му през целия период на ...
 
 
В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-35 от 27.01.2022 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП София. Видно от изложената фактическа обстановка в запитването, през 2017г. е формиран капитал на представляваното от Вас дружество чрез апортна вноска на недвижими имоти както следва: 1. Самостоятелен обект в сграда с адрес: гр. П, ул. „……“ № 49, ет. 4, с предназначение на самостоятелния обект – жилище с две нива, всяко едно с площ от 72,50 кв. м, с прилежащи части – ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-49/16.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че имате регистрация като свободна професия - музикант. Сключили сте споразумение за ангажимент с агент ……. SOFIA. Съгласно това споразумение и договор сте ангажиран да изпълнявате концертни програми на речен круизен кораб. Агентът иска да му издавате фактури във връзка с получените плащания по поетите ангажименти - изнасяне на конц ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-44/10.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице. За 2008 г. имате неплатени вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. За тази година не сте подала и декларация образец № 6 с месец 13. Допълнително уточнявате, че за 2008 г. подлежите на осигуряване в „……..” ООД. Поставят ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-27 от 02.02.2022 г., подадено от г-жа …., в качеството й на главен счетоводител. Запитването е подадено по електронен път и подписано с квалифициран електронен подпис. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството има търговски бази в цялата страна, като при продажбите към клиенти се издават фактури, но няма подписи от страна на клиентите, тъй като не е задължително във фактур ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-82 от 18.02.2022 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: С Постановление на Министерски съвет № 326/12.10.2021 г. Министерство на финансите предоставя финансови средства на общините в България с цел субсидиране на оперативните разходи на автобусните превозвачи за преодоляване на последствията от COVID-19. След изпълнение на изискванията в ПМС, общините разпределят субсидиите и изискват от п ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-41/22.02.2022 г., подадено по електронен път в Териториална дирекция на НАП … и препратено по компетентност с изх. № 70-00-1928#1/21.02.2022 г. на ТД на НАП …... Според изложената от Вас фактическа обстановка, различни юридически лица от община Б в периода 2013-2015 г. са реализирали обекти по ПРСР, известни като „къщи за гости“. Публично известни според Вас са стойността на активите на тези обекти, об ...
 
 
В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване по електронен път с вх. № 96-00-30/03.02.2022 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването посочвате, че „Н… Г…“ ООД е включено в списъка утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за доставчици на обучения по ключови компетентности „общуване на чужди езици“ се занимават с обучение по чужди езици на деца и възрастни. Цитирате изразени становища на НАП с изх. №№ 53-00-372/31.07.2011 г., 96-00-108/07.04.2017 г., 96-00-6/11.01.2022 г., ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-63 от 17.03.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството предоставя ваучери за храна. Ръководството на дружеството желае да въведе промяна в начина на предоставяне на социалната придобивка и тя да се определя на база реално отработен ден при точно определена сума за ден. Редът е определен от ръководството на предприятието при ясно разписани критерии. Налице е писмено съгласие от общо ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
№ 20-21-6 от 11.04.2022 г. Относно: Дължим данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за възнаграждение при предоставяне на права върху хардуерна мощност на трето лице
№ 96-00-118 от 11.05.2022 г. Относно: Облагане на социални разходи по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
№ 2-210 от 14.04.2022 г. Относно: Издаване на фактури
№ 96-00-80 от 01.04.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 2-393 от 18.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 26-Т-44 от 08.03.2022 г. Относно: Счетоводното отчитане на маржа при туристическите услуги
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана 2021 г.)
Методика за изчисляване на актюерски еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне от фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Мeтодика за определяне на средномесечния осигурителен доход
Интрастат декларации и документи (към 03.02.2022)
Образци на искане за прилагане на СИДДО (към 05.05.2021)
Формуляри на НАП - документи, декларации, уведомления, законодателство и указания за прилагането му (към 19.05.2022)
Осигурителен календар 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2021 г.
Данъчен календар за 2021 г.
Трудов календар за 2021 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.