Брой 42
от 19 октомври 2020 год.
НАП
 
В Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № 24-39-194/19.12.2019 г. е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и в което е изложено следната фактическа обстановка: Апартамент, придобит в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), ще се отдава на туристи чрез онлайн платформата Booking. Единият от съпрузите упражнява свободна професия и е регистрирано за целите на ЗДДС лице. Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси ...
 
 
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-142/13.02.2020 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управление ...
 
 
Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите Ваше запитване, заведено с …………………….., с което е поставен въпрос относно тълкуване на редакцията на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за ограничаване плащанията в брой (ЗОПБ) при изплащане на дивидент, в контекста на нейното изменение, обнародвано с ДВ, бр. 94 от 2019 г., становището е следното: С § 55 на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗИД на ЗМИП), считано от 02.12.2019 ...
 
 
Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-94-Д-416 от 16.04.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Съпругата Ви има личен договор с пенсионно осигурително дружество в България и удостоверение, издадено от това дружество, за направените вноски по договора за изминалата 2019 г. Вноските са направени по електронен път от банкова сметка, която официално се води на Ваше име, но съпругата Ви притежава допълнителна карта/пласт ...
 
 
Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта му е уеднаквяване на административната практика, както и разрешаване на различни проблеми, възникнали при допускане на предварително изпълнение на ПАМ по реда на чл. 186 от ЗДДС. 1. Нормативна регламентация на ПАМ Принудителна административна мярка запечатване на обект по чл. 186 от ЗДДС се налага със заповед за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени са ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност предоставяне на телекомуникационни услуги на интернет доставчици и големи телеком оператори. Сключен е трудов договор с лице- холандски гражданин. Наетото лице е с изнесено работно място в Холандия и е осигурено по Холандското законодателство. Лицето няма да работи в България, единствено ще посещава България през няколко месеца за обучения или отчитане на извършената работа пред ръководството на българско ...
 
 
Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ..................2019 г., е изложена следната фактическа обстановка: „.............................“ ЕООД (дружеството) извършва международен транспорт на стоки в държави членки на Европейския съюз (ЕС). Договорът за възлагане на извършването на транспорта е сключен с „...................“ – Дания (възложител), което дружество използва собствени карти за гориво ID ...
 
 
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е счетоводна и одиторска дейност, данъчни консултации. Дружеството дарява собствен недвижим имот и сграда със счетоводна балансова стойност 150 000,00 лв. на друго юридическо лице, с което не са свързани лица. Пазарната цена на дарения недвижим имот и сграда е 400 000,00 лв. В счетоводството е отчетен разход по повод на дарението за 150 000,00 лв., вследствие на отписване на дарените активи от счетоводния и ...
 
 
На 27 февруари 2009 г. в Москва е подписан Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност (Договорът). Същият е обнародван в ДВ, бр. 20 от 12 март 2010 и е в сила от 20 март 2010 г. На 4 март 2019 г. в София е подписан Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. (протоколът). Протоколът е ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 54 от 16 юни 2020 г. Протоколът е в сила от 20 юни 2020 г. ...
 
 
В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше запитване с вх. № .................................2020 г. във връзка с получено становище изх. № М-26-Г-3#2/27.02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Към .......01.2020 г. дружество ...................................., юридическо лице - местно за Германия (дружеството), е регистрирано съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗДДС – регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 24-39-194 от 10.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне за ползване на апартамент чрез онлайн платформа съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 24-39-142 от 05.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на покупката на гориво с карта за гориво
№ М-26-Г-3 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на услуга по отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на територията на България, и собственост на командитно дружество, местно за Германия
№ 20-00-100 от 29.06.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.
№ 20-00-113 от 20.07.2020 г. ОТНОСНО: Промени в Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 юни 2020 г.
№ М-26-Т-155 от 18.06.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на услуга по актуализация и поддръжка на стандартен софтуер
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Таблица за размера на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ)- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител /осигуряващ/ и осигурено лице - 2020 г.
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.