Брой 22
от 01 юни 2020 год.
НАП
 
В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, желае да сключи договор за поръчка с българска фирма. На същата ще бъде възложено осъществяването на дейността по приемане на заявки и обработката им по електронен път в американски web-сайтове, web-портали и web-платформи за управление на товари, к ...
 
 
В запитването на „Х“ ООД не е изложена конкретна фактическа обстановка. Поставя се въпроса при продаване на стоки по интернет, при единствен начин на плащане от страна на клиента „наложен платеж с пощенски паричен превод“ по куриерите „Еконт“ и „Спиди“ АД, необходимо ли е да се издават касови бележки? При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС ( обн. ДВ, бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2020 г.) и Наредба № Н-18/2006 г. (обн. ДВ, бр.106 ...
 
 
В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-59 от 16.03.2020 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП с техен вх. № М-94-М-547/ 11.03.2020 г., относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставка на услуга по сервиз на спасителни салове. Съгласно изложената фактическа обстановка, Вашето запитване е относно фирма, която се занимава със сервиз на спасителни салове, предоставяни на плавателни съдове. Спасителните салове са собственост на фирма – майка, ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № ……../05.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Имате служителка, която работи по допълнителен трудов договор при Вас, а основният й трудов договор е при друг работодател. От месец януари 2020 г. е в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Основният работодател е подал необходимите документи за изплащане на полагащото се обезщетение от НОИ. Задавате следния въпрос: Трябва ли ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Ваше запитване с вх. № …………./12.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Имате регистрирана къща за гости с 12 места за настаняване, намираща се в с. М, обл. С. Възнамерявате да извършвате дейност – настаняване на туристи през месеците юли и август, когато е подходящо за туризъм, тъй като населеното място е труднодостъпно през останалата част на годината. Поставяте следните въпроси: 1. Трябва ли да бъдете ре ...
 
 
Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, на 10.01.2020 г. е издало фактури за извършени вътреобщностни доставки /ВОД/ на стоки към клиенти от Нидерландия с VAT номера NL………В01 и NL………В02. На 27.02.2020 г. клиентите са уведомили дружеството, че считано от 01.01.2020 г. VAT номерата им са променени и са съответно NL………В83 и NL………В29. Към запитването са приложени копия, придружени с преводи на български език, на писма от нидерландските контрагенти, свързани с получаването на стоки, както и копия ...
 
 
В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № от 10.03.2020 г. Българско юридическо лице е създадено от две италиански дружества. Тези дружества са предоставяли заеми на българското дружество. Всяка година са начислявани лихви по тях, като италианските дружества са начислили и внесли изискуемите данъци за лихви в Италия. Главниците по заемите са върнати. Остават за изплащане на лихвите, като на всеки три години се сключват споразумения за удължаване на срока на плащане на лихвите. Пост ...
 
 
В запитването e посочено, че във връзка с произнасянето на административнонаказващия орган по образувана в ТД N административнонаказателна преписка № …../2019 г. се желае разяснение на Наредба № Н-18/2006 г. и по-конкретно по въпроса дали в представените от лицето фискални бонове (ФБ) следва на отделен ред да бъде посочен размерът на заплатения акциз. Сочи се, че датата на извършване на нарушението е 16.07.2019 г. Към запитването са приложени 3 броя фискални бонове от 06.07.2019 г., 12.07.2019 ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./19.03.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че поради въведеното извънредно положение собствениците и управителите на дружества е наложително да прекъснат дейност за периода на карантината, тъй като няма да осъществяват дейност. Считате, че това е възможно да се направи с подаване на декларация за самоосигуряващо се лице, с която да декларират, че прекъсва ...
 
 
Съгласно изложеното в запитването, в гр. Т е създаден Инициативен комитет за изграждане паметник на Васил Левски. В състава на този комитет участват 14 члена, като комитетът не е регистриран като сдружение. Посочва се, че с протокол от м.01.2020 г. от проведено заседание на инициативния комитет са взети следните решения по отношение на изграждането на паметника: След проведен избор между всички членове, са определени представители, които ще представляват комитета във взаимоотношенията с трети ли ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 20-29-15 от 30.30.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на физическо лице, което има регистрирана къща за гости
№ 3-492 от 27.03.2020 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки
№ 3-525 от 03.04.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)
№ 3-466 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)
№ 07-00-59 от 31.03.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на услуга по сервиз на спасителни салове по реда и смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 20-28-55 от 13.03.2020 г. Относно: Дължими здравноосигурителни вноски за периода на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст за лице, което работи по основен и допълнителен трудов договор при различни работодатели.
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.