Брой 8
от 24 февруари 2020 год.
НАП
 
В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-185 от 13.08.2019 г. Съгласно изложената фактическа обстановка, американска фирма – спедитор, със седалище и адрес на управление в САЩ, и извършваща превоз на товари само на територията на САЩ, желае да сключи договор за поръчка с българска фирма. На същата ще бъде възложено осъществяването на дейността по приемане на заявки и обработката им по електронен път в американски web-сайтове, web-портали и web-платформи за управление на товари, к ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ П……. постъпи Ваше писмо с вх. № …………./31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че Ваша служителка ползва неплатен отпуск по собствено желание в периода 08.09.14 г. – 07.09.17 г. Освободена е по взаимно съгласие на 08.09.17 г. При Вас не е внасяла здравноосигурителните си вноски на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за времето на неплатения отпуск. От ...
 
 
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № …… от 23.10.19 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, препратено по компетентност за отговор от Дирекция ОДОП, Ви уведомявам за следното: В запитването предприятието е посочило, че предметът му на дейност са продуктови и бизнес представяния. Във връзка с извършваната дейност е поставен въпрос: необходимо присъщи ли са за дейността разходите за бизнес облекло – костюми и дрехи? При така изложената фактическа обстановка, с оглед на п ...
 
 
Според изложеното в запитването, дружество планира да закупи автомобил от чуждестранно физическо лице, гражданин на Италия. За целта се използва стандартен типов договор за покупко-продажба, като в него се нанасят данните за продавач и купувач и се подписва от същите. Впоследствие с копие от този договор и с документите на автомобила се извършва регистрация на същия в сектор „Пътна полиция“. В тази връзка са поставени следните въпроси: 1. Следва ли да се подаде информация за това плащане в справ ...
 
 
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.……, с вх. № ………../17.10.19 г., Ви уведомявам за следното: Описвате следната фактическа обстановка по два казуса: Казус 1: През месец февруари 2019 г. работите единствено по извън трудово правоотношение (гражданския договор). На 05.02.19 г. Ви изплащат дължимото възнаграждение по гражданския договор за положен труд през месец януари 2019 г., което след приспадане на разходите за дейността е под минима ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……… постъпи Ваше писмо с вх. № …………../31.10.19 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В запитването посочвате, че във връзка с разширяване на дейността на представляваното от Вас дружество откривате офис в Република Гърция. За тази цел възнамерявате да сключите трудови договори с лица – граждани на Република Гърция, които ще пребивават и ще полагат труда в нея. Задавате следните въпроси: 1. По кое законодателство трябва да се ...
 
 
Според изложеното в запитването, в кантората на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), регистрирано по ЗДДС лице, са депозирани молби от взискателя А.В.С. АД, акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република Чехия, идентификационен № …….., действащо чрез адвокат по изпълнителни дела с №№ ……..., с искане във фактурите, които се издават на дружеството за заплатените такси по Тарифата за такси и разноски към Закона за частните съдебни изпълнители да не се начислява ДДС. Във връзка с горн ...
 
 
В Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-246/03.10.19 г., в което е описана следната фактическа обстановка: Дейността на представляваното от вас дружество е рекламни услуги по Интернет с компании от ЕС и трети страни. Дружеството ползва услуги (поддръжка на сайт, домейн, реклами) от фирми, които не издават фактури, а само платежни документи като квитанции или разписки. Тези услуги се извършват от Интернет доставчици, които нямат о ...
 
 
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-243 от 02.10.19г., Ви уведомявам за следното: Представена фактическа обстановка: Дружество учредява и предоставя стипендия в няколко направления. По време на кампанията за популяризиране се установява, че потенциалните кандидати отказват подаване на документи за предоставяне на стипендия, обвързана със сключване на договор по чл. 229 от КТ. Дружеството приема т ...
 
 
Във Вашето писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-94-И-793/……….., посочвате, че през 2017 г. и 2018 г. сумата на приходите съгласно консолидираните финансови отчети на многонационална група предприятия (МГП) с крайно предприятие майка, което е местно лице за данъчни цели на България, надвишават 100 000 000 лв., но не надвишават 1 466 872 500 лв. Уточнявате, че с оглед консолидирания финансов отчет на МГП за 2017 г. съставните предприят ...
 
Вижте още резултати
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2017 Г.
ЗАКОН ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ
№ 94-00-220 от 29.10.2019 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по граждански договор
№ 20-13-7 от 07.11.2019 г. Относно: Признаване на разходи за облекло по реда на ЗКПО
№ 96-00-269 от 07.11.2019 г. Относно: Социално и здравно осигуряване и данъчно облагане на наети от българска фирма лица, които ще полагат труд само в държавата-членка по пребиваване
№ 96-00-246 от 16.10.2019 г. Относно: Признаване по ЗКПО на разходи за рекламни услуги при отсъствие на хартиен документ
№ М-94-И-793 от 11.12.2019 г. Относно: Писмено запитване във връзка с правилното прилагане на разпоредби от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) касаещи подаване на отчет по държави и задължение за уведомяване
№ 07-00-204 от 13.11.2019 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
Указания за попълване на Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" за 2020 г.
Указания за попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" за 2020
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. (образец 2001в) за данъците върху доходите на физическите лица за доходи на починало лице
Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и приложения към нея
Данъчен календар за 2020 г.
Трудов календар за 2020 г.
Осигурителен календар 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2020 г.
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Данъчен календар за 2019 г.