Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
Брой 30
от 22 юли 2024 год.
Справочник
 
ЯНУАРИ Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: до 25 януари - за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември         2023 г.   - за лицата по чл. 4, ал. 1 о ...
 
 
[[table_2]] * до 80 лв., по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието, или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители ...
 
 
[[table_1]][[table_1]] Код по НКИД - 2008 Наименование на позицията A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 01.1 Отглеждане на едногодишни растения ...
 
 
СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. [[table_3]]СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. [[table_3]] СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г. ...
 
 
...
 
 
Банкови сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023 г.: Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97 BNBG 9661 8000 1120 01 Вноски за здравно осигуряване: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01 Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 8000 1118 01 Принудително събиране на публични вземания: BG34 BNBG 9661 8000 1950 03 Банкова сметка за плащане на наказателни постановления, дължими ...
 
 
[[table_1]][[table_1]] Месец Седмица Работни дни Работни часове при % в месеца тримес. годината        30 часа 35 часа 40 часа   Януари 1 4 24 28 32 18.18   2 5 30 35 40 22.73   3 5 30 35 40 22.73   4 5 30 35 40 22.73   5 3 18 21 24 13.64 Общо за месеца 22 132 154 176   Февруари 5 2 12 14 16 9.52   6 5 30 35 40 23.81   7 5 30 35 40 23.81   8 5 30 35 40 23.81   ...
 
 
[[table_1]][[table_1]] Месец Седмица Работни дни Работни часове при % в месеца тримес. годината        30 часа 35 часа 40 часа   Януари 1 4 24 28 32 18.18   2 5 30 35 40 22.73   3 5 30 35 40 22.73   4 5 30 35 40 22.73   5 3 18 21 24 13.64 Общо за месеца 22 132 154 176   Февруари 5 2 12 14 16 9.52   6 5 30 35 40 23.81   7 5 30 35 40 23.81   8 5 30 35 40 23.81   9 4 24 28 32 20.00 Общо за месеца 21 126 147 168   Март 9 1 6 7 8 5.00   10 4 24 28 32 20.00   11 5 30 ...
 
 
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
Ново в раздела:
 
 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.
НАРЕДБА № Н-13 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2019 Г.
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2018 Г.
№ 96-00-223 от 19.10.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство
№ М-24-39-214 от 15.04.2024 г. ОТНОСНО: счетоводното отчитане и данъчно облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при апорт на вземане при апортиращото и приемащото дружество – свързани лица
№ 96-00-49 от 05.03.2024 г. ОТНОСНО: Приложение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
№ 07-00-136 от 26.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
№ 20-21-5 от 20.03.2024 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
№ 20-31-20 от 29.02.2024 г. ОТНОСНО: Определяне вида на осигуряване на самоосигуряващо се лице
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ/И И/ИЛИ ДОБАВКА/И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА САМООСИГУРЯВАЩОСЕ ЛИЦЕ
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея
Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, за ДЗПО, за здравно осигуряване и за УПФ- по видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице за периода 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Банкови сметки и кодове - 2024
Осигурителен календар за 2024 г.
Трудов календар за 2024 г.
Класификация на икономическите дейности (КИД), 2008 г.