НАРЕДБА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ КОМАНДИРОВКИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНАДВ. бр. 18 от 28 Февруари 2020г.Обн., ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г., доп., ДВ, бр. 80 от 14 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 36 от 26 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 2 от 6 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 23 о ...