В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. №М-26-Ф-301/09.08.2023 г., в което е поставен следният въпрос: Има ли задължение дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, да декларира наличните парични средства в касите и вземанията в общ размер над 50 000 лева., съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС? ...