В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-8 от 26.08.2019 г., относно прилагане на Закона за местни данъци и такси. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: От „… ГРУП“ ЕООД е подадена декларация по чл. 61х от ЗМДТ на 30.10.2018 г. за лек автомобил с рег. № …, с която е декларирано започване на дейност - таксиметров ...