Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № М-24-36-40/05.10.2018 г., отправено във връзка извършвана проверка, е изложена следната фактическа обстановка: „АГ…….” ООД е регистриран земеделски производител. Задълженото лице е ползвало право на преотстъпване на корпоративен данък за 2013 г. на основание чл. ...