В Централно управление на НАП, с вх. №…… е заведено Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……, в което е изложена следната фактическа обстановка: „…….“ ЕООД (дружеството) предоставя ветеринарномедицински услуги на регистрирани земеделски производители по силата на сключени индивидуални договори с тях, както и на догово ...